תקנון ביירן דלי

ברוכים הבאים ל-Bayern Deli (להלן: "האתר"). האתר מופעל ע”י סוסג׳ מרקט בע״מ (ח.פ.: 516263837)  (להלן: "הנהלת האתר" או "החברה").

האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני אשר מציע, בין היתר, למכירה מוצרי מזון (להלן: "המוצרים").


כללי

 • הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 • האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 • הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המזמין לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ו/או את הזמנת המוצרים מן האתר ומעידים על הסכמת המזמין, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.
 • עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 • החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן תקנון זה.
 • החברה רשאית לעדכן לפי שיקול דעתה הבלעדי את רשימת המוצרים באתר מעת לעת.
 • לא חלה על החברה כל חבות בגין נזקים שנגרמו בשל שימוש במידע המופיע באתר.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה והנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצר לרבות תמונות, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות והחברה, הנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות.
 • כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המזמין ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
 • טעות סופר בהקלדת נתונים ובתיאור מוצר/ים לא תחייב את החברה. כמו כן, במקרה כזה תהיה רשאית הנהלת האתר לעדכן את הטעות ולא לספק שירות/מוצר בתמחור שהוצג בטעות. 
 • תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו”ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות.
 • המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר ורישומו במחשבי הנהלת האתר ישמש כראייה מכערת בעניין זה.
 • הנהלת האתר אינה אחראית להצהרות שפורסמו ו/או ניתנו מטעם צדדים שלישיים ולא חלה על החברה כל חבות בגין נזקים שנגמרו בשל הצהרות אלו.

תנאי השתתפות באתר

 • כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות האתר, בין היתר, בכפוף להיותו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בעל כרטיס אשראי תקף ,שהונפק ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי (לעיל ולהלן: “המזמין”).
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר הוא אישור של חברת האשראי אשר דרכה התחייב המשתמש לבצע את הרכישה.
 • על מנת לבצע הזמנה של מוצרים על המזמין להירשם באתר באמצעות טופס הרשמה מקוון, הכולל את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, בחירת סיסמא, טלפון, כתובת, ת.ז. ופרטי כרטיס אשראי. כמו כן יתבקש המזמין להזין פרטים אינפורמטיביים בדבר חיות המחמד שבחזקתך, לרבות, שם, גיל, סוג וכדומה.
 • הנהלת האתר רשאית מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי מהמזמין, לפי צרכיה ובהתאם לדין החל באותה עת.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;
  • הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;
  • מסירת פרטים שגויים במתכוון;
  • ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;
  • כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 • הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ”ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.
 • מסירת פרטים אישיים שאינם נכונים אסורה. נגד מגישי פרטים שאינם נכונים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר.
 • כל הזמנה שתיקלט במערכת תקבל מספר סידורי. במידה וההזמנה לא התקבלה במחשבי הנהלת האתר או התקבלה באופן משובש ושאינו מכיל את כל הפרטים הנדרשים, אין לראות בקבלת מספר סידורי זה קבלת הזמנה וזאת אף אם מקור התקלה הוא במחשבי הנהלת האתר.

רכישת מוצרים באתר

 • רכישת המוצרים תתבצע באמצעות הוספת מוצרים לסל הקניות, לאחר הוספת מוצרים לסל הקניות יזין המזמין בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך ההזמנה את פרטי המזמין הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, בנוסף יש למסור את פרטי מקבל ההזמנה, שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון, יישוב, רחוב  מס’ בית, קומה, דירה, כניסה וכל פרט מזהה אחר שיש בידיו לסייע למבצע המשלוח לאתר בקלות את הנכס אליו מתבצעת מסירת ההזמנה לרבות הערות ומידע בנוגע לפעולת השילוח ו/או במידה ומקבל ההזמנה אינו בבית. השדות המסומנים בכוכבית קיימת חובה למלאם ובלעדיהם לא תתאפשר השלמת ההזמנה.
 • על מנת למנוע כל אפשרות של תקלה במשלוח על המזמין למסור רק פרטים מדויקים ונכונים.
 • בעת פעולת השלמת ההזמנה יאשר המזמין את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסר.
 • מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה וזאת לשם ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות ועל כן יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
 • פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לאמור בטופס ההזמנה המקוון באתר.
 • מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצר על ידי המזמין יחשב לביצוע הזמנה (להלן:”ההזמנה”) עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור חברת האשראי הפעולה תאושר ויצא אישור סופי של ההזמנה, חיוב הלקוח עבור המוצר יבוצע דרך כרטיס האשראי והכל בכפוף להימצאות המוצרים במלאי החברה והאתר.
 • הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה על ידי המזמין, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
 • הנהלת האתר עושה ככל שביכולתה להבטיח כי המוצרים המוצגים יימצאו במלאי. במידה והמוצר יתברר כחסר במלאי, הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הזמנתך וכרטיס האשראי שלך לא יחויב. לחילופין רשאית הנהלת האתר להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה ותקבל את ההצעה יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. אם החלטת לסרב, הזמנתך תבוטל וכרטיס האשראי שלך לא יחויב. מימשה הנהלת האתר את זכותה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיה מכל מין וסוג, לרבות בגין זכייה במוצר או ציפייה לזכייה כאמור, אובדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו”ב.
 • מחיר המוצר באתר כולל את המע"מ.

תשלום

 • התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי.
 • אם יבחר המזמין להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, יתבקש המזמין למסור את פרטי כרטיס האשראי, תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו. 
 • הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהנהלת האתר תכבד.
 • לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון, ישלח אל המזמין אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. יובהר כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים שהוזמנו והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו בהנהלת האתר.
 • מיד לאחר ביצוע ההזמנה, תבצע הנהלת האתר בדיקה של אמצעי התשלום בו השתמש המזמין, תינתן הודעה מתאימה למזמין כי ההזמנה אושרה וחשבונו יחויב בעלות השירות.
 • במקרה בו לא אושרה  העסקה על ידי חברת האשראי או כל אמצעי תשלום אחר שיהיה באותה עת, יקבל המזמין הודעה מתאימה על כך והנהלת האתר תיצור קשר עם המזמין לשם השלמת העסקה או ביטולה.
 • אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי במועד האספקה המבוקש ו/במועד ההזמנה. אם לא צויין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא הנהלת האתר מחויבת בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למזמין כל סכום ששולם אם שולם להנהלת האתר ו/או תבטל את החיוב אם בוצע בגין פעולת הרכישה.
 • יובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר ולא ניתן לספק אותו, במקרים אלו תבוטל העסקה ולמזמין לא תהה כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוח.
 • במוצרים שקילים, יתבצע תחילה חיוב בסך 1 ₪ לאישור תקינות כרטיס האשראי, והחיוב על יתר הסכום יתבצע רק לאחר שקילת המוצר בפועל.
 • על אף האמור לעיל, רק אישור בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של המזמין הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי המזמין ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל הנהלת האתר. מועד השלמת הזמנה ייראה כמועד אישור ההזמנה על ידי כל הבאים, במצטבר (א) אישור חברת האשראי של המזמין; (ב) אישור הנהלת האתר (להלן: “המועד הקובע”), וכל המועדים הרלוונטיים, לרבות לצרכי קביעת מועדי אספקה, ייספרו החל מהמועד הקובע בלבד. עיכובים שבאחריות המזמין יהיו באחריותו בלבד, בהתאם להוראות סעיף 43 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל”ג-1973.
 • במידה והמזמין חויב בטעות על ידי חברת האשראי, על המזמין להודיע להנהלת האתר על מנת לבצע זיכוי בהתאם.
 • הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל קושי טכני להזמנה מקוונת.

אספקה והובלת המוצרים

 • אספקת המוצר ע”י האתר תעשה רק לאחר קבלת אישור תשלום מאת חברת האשראי , כלומר המוצר שולם, כמפורט לעיל, המוצר יסופק לכתובת שהמזמין הקליד ו/או מסר בעת ביצוע ההזמנה בטופס המקוון.
 • האתר מתחייב לעשות כמיטב יכולתו על מנת לספק את הסחורה במסגרת זמן האספקה המבוקש.
 • אזורי חלוקה ומחירים: 
  • משלוח חינם מעל קנייה בסך 500 ₪.
  • משלוחים באיזור תל אביב/רמת-גן/גבעתיים – בהזמנות מתחת ל 500 ₪, עלות משלוח 30₪.
  • איסוף עצמי מיהודה ונוח מוזס 13 תל-אביב , בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00 בתיאום טלפוני בלבד 054-6858569 – ללא תוספת תשלום.
 • משלוחים לאיזור תל אביב/רמת-גן/גבעתיים יסופקו בימי שני הזמנות שבוצעו מיום רביעי ועד מוצאי שבת שלפניו בשעה 12:00 בלילה, לאחר ההזמנה באתר, ובימי חמישי הזמנות שבוצעו מיום ראשון ועד יום שלישי שלפניו בשעה 12:00 בלילה, לאחר ההזמנה באתר.
 • לפירוט איזורי החלוקה
 • זמני אספקת המוצרים המצוינים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
 • אספקת המוצרים תתבצע רק כאשר המען המבוקש נצמא בתוך הטווח של אזור השירות.
 • מועדי האספקה המצוינים באתר ולעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מן המלאי של האתר ו/או מן המלאי של הספק הרלוונטי.
 • דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים באמצעות בכרטיס אשראי. האתר רשאי לגבות את דמי המשלוח עם חיוב התשלום הראשון.
 • האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של המוצרים אשר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן:
 • כח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור מלחמה, מבצע צבאי, מבצע חרום ו/או נזקי טבע ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר כגון שביתות והשבתות כלל משקיות ו/או אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה או הובלת מוצר.
 • כל סיבה שאינה בשליטת האתר ו/או החברה.
 • מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות.
 • מידע על אלרגנים: המוצרים אינם נקיים מגלוטן ועשויים להכיל חומרים אלרגניים שונים. אין הנהלת האתר אחראית על תגובה אלרגית שתגרם בעקבות השימוש במוצרים.
 • על הלקוח להודיע מיידית לאתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר, במקרה כזה זמן האספקה החדש ייחשב מיום תיאום מועד חדש. 
 • לאחר קבלת ההזמנה, על הלקוח לבדוק את המשלוח שקיבל ולערוך השוואה מול תעודת המשלוח וההזמנה שביצע בפועל. במידה והמוצרים שסופקו אינם תואמים להזמנה שבוצעה, על הלקוח ליצור קשר עם מוקד השירות עד 24 שעות מקבלת המשלוח.
 • יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים, במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, המזמין יישא בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.
 • לפניות בנושאי שירות לקוחות ניתן לחייג למספר:  054-6858569

ביטול רכישה מצד המזמין

 • המזמין רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו. מבלי לגרוע מהאמור:
 • ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב לכתובת הדוא”ל [email protected] הכוללת את שם המזמין ואת מספר הזהות שלו.
 • ביטול עסקה ע”י המזמין לא יתאפשר ברכישת פריטים מסוימים כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרים בהם יתאפשר ביטול העסקה ע”י הלקוח, הביטול הינו כפוף לכך שהמוצר יוחזר באריזתו המקורית.
 • הלקוח יישא בעלות משלוח המוצר חזרה לחברה בסך דמי המשלוח לאותו אזור חלוקה.
 • לאחר קבלת הודעת הביטול יושב למזמין הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי דמי ביטול (דמי המשלוח אינם חלק ממחיר המוצר ולכן ינוכו בנפרד מההחזר) בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, לא יחויב המזמין בדמי ביטול כלשהם. הוראות חוק הגנת הצרכן הנוספות בנוגע לביטול הרכישה מצד המזמין, לרבות בנוגע לחובה להחזיר מוצר, יחולו גם-כן.
 • לא ניתן להחליף מוצר מזון קפוא או מצונן, אלא מוצרי מזון יבשים בלבד והכל בתנאים שיקבעו על ידי החברה.

ביטול רכישה מצד החברה

 • החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.
 • הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או למזמין, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.
 • למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
 • מבלי לגרוע מין האמור בסעיפים 3 ו-4, במידה והתגלה כי מוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

זכויות יוצרים

 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר זה, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושם של החברה בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם.
 • זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
 • זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם (Bayern-deli.com) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים תמונות המוצרים וכיו”ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של החברה.
 • אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר  וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר.
 • הנהלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרב זה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר.

אחריות

 • החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא, לתיקונם, הרכבתם ו/או החלפתם של המוצרים.
 • הסעד הבלעדי לכל מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל לתיקון או להחלפה של המוצר הפגום. החבות הכוללת של החברה ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום.
 • אחריות החברה לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלה שגויה.
 • החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. יובהר כי החברה עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.
 • החברה (ו/או מי מטעמה) וגם או הספקים (וגם/או מי מטעמם) אינם נושאים במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר ו/או בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר ו/או באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר.
 • בכל מקרה החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
 • בשום מקרה לא יישא ספק באחריות כלשהי לנזקים הנובעים (א) ממעשה או מחדל של החברה וגם או של מי מטעמה; וגם או (ב) מכל דבר או גורם אשר אינו בשליטתו המלאה של הספק.

סודיות ופרטיות

 • כל פרטיו האישים של המזמין (שם, דואר אלקטרוני וכדומה) וכל מידע נוסף לגביו שייאסף לגביו, יישמרו במאגרי המידע של החברה. למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל מידע לגביו יישמר במאגרי המידע של הנהלת האתר.
 • מסירת הפרטים מהווה הסכמה לחברה או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק מידע על המוצרים והשירותים באתר באמצעות דואר אלקטרוני או אחר.
 • למעט כאמור באיזה מסעיפי המשנה האחרים במסמך זה, החברה לא תעביר פרטיו האישיים של המזמין ופרטים אחרים של המזמין אשר נאספו על-ידה לאף גורם אחר זולת לחברת השליחויות ולספקים, וזאת הן לשם השלמת עסקה. בהתאם להוראות החוק להגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, יש לציין כי לא חלה חובה חוקית על המזמין למסור מידע לחברה. החברה תשמור מידע זה במאגר המידע שלה ותוכל לעשות בו שימוש על מנת לשלוח למזמין בכל אמצעי מדיה מידע ופרסומות בנוגע לשירותים ומוצרים המוצעים על ידה.
 • החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.
 • למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במידה והמזמין הפר את תנאי תקנון זה, לרבות במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
 • החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
 • מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
 • יש לשמור את שם המשתמש והסיסמה בסודיות. שם המשתמש והסיסמא האישית נועדו לשימוש אישי בלבד. בשום מקרה שהוא, הנהלת האתר לא תישא באחריות לכל פגיעה בפרטיות או כל פגיעה אחרת שתיגרם עקב שימוש לא מורשה בשם המשתמש ובסיסמה האישית.
 • החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
 • בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
 • על אף האמור לעיל, הצטרפות לשירות באתר כרוכה בהצטרפות למועדון הלקוחות של האתר. 
 • הסכמה לקבלת דברי פרסומת: במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר וגם/או מסירת כתובת מייל וגם/או בביצוע הזמנה המשתמש מסכים ומאשר להנהלת האתר לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותה וגם/או לפעילות האתר.
 • בקשת הסרה לפי חוק התקשורת: הנך רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של מפעילת האתר, לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית כל הודעת מייל שתשלח אליך מאת מפעילת האתר, ובמקרה כזה לא יישלחו אליך הודעות המהוות דבר פרסומת כהגדרתו בחוק.

דין ושיפוט

 • הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
 • בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.
 • הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.

עדכון אחרון: יום שלישי, 8 במרץ 2022